THA LTD. IS DEVELOPING IDEAS FOR COMPOSITION OF LOGICS.

creative direction : Kashiwa Sato (samurai)
art direction / design : Yugo Nakamura (tha ltd.)
design / flash : Takayuki Fukatsu (tha ltd.)