THA LTD. IS DEVELOPING IDEAS FOR COMPOSITION OF LOGICS.

Sound : Keigo Oyamada (Cornelius)
Voice : Shuntaro Tanikawa & Friends
Movie : Yugo Nakamura / Koji Takahashi / Tsukuru Asada