THA LTD. IS DEVELOPING IDEAS FOR COMPOSITION OF LOGICS.

Art Direction / Design: Yugo Nakamura
Design: Takayuki Fukatsu
System: Keita Kitamura
Sound: Daji
Movie: Tohoku Shinsha
Produce: Atsuko Suzuki
Account: Ryohei Mitsuhashi